0

இணையவழி கல்வியின் சாதகம் மற்றும் பாதகங்கள்

Online வகுப்புகள் எனப்படும் புதிய Digital கல்வி முறை தற்போது covid-19 ஊரடங்கு காரணமாக தற்போது பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. இதனால் ஏற்படும் சாதகங்கள் மற்றும் பாதகங்கள் என்ன?, உளவியல் ரீதியான [...]